Γενικά για τη Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων

Επικίνδυνα απόβλητα είναι τα απόβλητα των οποίων οι ιδιότητες τα καθιστούν επικίνδυνα ή δυνητικά επιβλαβή στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Με τον όρο επικίνδυνα απόβλητα εννοούμε εκείνα τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και γενικότερα κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.

Ένα επικίνδυνο απόβλητο θεωρείται όντως επικίνδυνο εφόσον εμφανίζεται σε ένα από τους τέσσερις καταλόγους επικίνδυνων αποβλήτων (F-list, K-list, P-list, ή U-list), η εμπεριέχει ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά – ικανότητα ανάφλεξης, διαβρωτική ικανότητα, ικανότητα άμεσης αντίδρασης, ή τοξικότητα.

Διαχείριση επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων

Ασφάλεια και Περιβάλλον

Σε όλες μας τις ενέργειες, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον είναι πρωταρχικοί στόχοι μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποί μας αισθάνονται ασφάλεια όπως επίσης ότι συντελούμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε και οπουδήποτε εργάζεται για εμάς, είναι υπεύθυνος στο να ακολουθεί σωστά τους κανόνες της Υγιεινής, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος. Οι καλές επιδόσεις στους παραπάνω τομείς, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια οποιουδήποτε εργάζεται για εμάς, είναι σημαντικά για την επιτυχία μας.

Περισσότερα για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)

Με τον όρο απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) ορίζεται κατά το ΠΔ 82/2004 «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης, το οποίο κατέστη κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από τα πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις».

Learn more

Καθαρισμοί Δεξαμενων Καυσίμων

Η PELCO διαθέτοντας τον απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον καθαρισμό δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

Learn more

Διαχείριση Αποβλήτων Ναυτιλίας

Η «Δ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο PELCO, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, δραστηριοποιείται ενεργά, έχοντας ήδη υπογράψει ανάλογες συμβάσεις, στο κομμάτι της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της Ναυτιλίας, σύμφωνα με το «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν σε Λιμάνια της Ελληνικής Επικράτειας.

Learn more

Μη Επικίνδυνα Απόβλητα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ως στερεό (μη επικίνδυνο απόβλητο) ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2003 και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

Learn more