Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)

Με τον όρο απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) ορίζεται κατά το ΠΔ 82/2004 «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης, το οποίο κατέστη κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από τα πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις».

Η χρήση λιπαντικών ελαίων είναι βασική για τις ανάγκες τόσο της βιομηχανίας όσο και της καθημερινότητας. Τα λιπαντικά έλαια κατά τη χρήση τους χάνουν σταδιακά τις ιδιότητες τους και κατ’ επέκταση αντικαθίστανται με νέα. Η επικινδυνότητα των χρησιμοποιημένων και προς αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλή τους συγκέντρωση σε πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και αρωματικές οργανικές ενώσεις καθώς και στην υψηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων.

Η αξιοποίηση και αναγέννηση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων κρίνεται ως η ασφαλέστερη και βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση, δεδομένου ότι η καύση των ΑΛΕ προκαλεί επιβλαβής για το περιβάλλον αέριους ρύπους ενώ βέβαια η ανεξέλεγκτη διάθεση τους κατά το παρελθόν έχει επιφέρει ρύπανση τόσο στο έδαφος όσο και στον υδροφόρο ορίζοντα.

Η PELCO έχει τη δυνατότητα της συλλογής και αξιοποίησης – αναγέννησης των ΑΛΕ του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Η εταιρεία είναι συμβεβλημένη με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ, ως συλλέκτης αλλά ταυτόχρονα και ως αξιοποιητής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Παραλαμβάνουμε και αξιοποιούμε το σύνολο των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων διαθέτοντας πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων αλλά και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την παραγωγή λιπαντικών από αναγέννηση – αξιοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και άλλων συναφών υλικών (γαλακτώματα – σαπουνέλαια).

Η υπηρεσία της συλλογής – αξιοποίησης των ΑΛΕ πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας και τα ιδιόκτητα και πιστοποιημένα ADR οχήματα, εκδίδοντας ταυτόχρονα το απαραίτητο Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων σύμφωνα με το παράρτημα Ε του υπ΄αρ. 82/2004 ΠΔ, ενώ στη συνέχεια εκδίδεται και το Πιστοποιητικό Παραλαβής και Αξιοποίησης – Αναγέννησης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών μας όρων.

Με σεβασμό στο περιβάλλον και διαθέτοντας την τεχνογνωσία, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις για την εναλλακτική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων η PELCO εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα παραγωγών αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που εκτείνεται από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και φορείς του δημοσίου μέχρι και μικρότερες ατομικές επιχειρήσεις όπως ανακυκλωτήρια και συνεργεία αυτοκινήτων.