Αποθήκευση Επικινδύνων Αποβλήτων

Στις εγκαταστάσεις της PELCO στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών λειτουργεί παράλληλα και ο Σταθμός Προσωρινής Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του Σταθμού είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας που η Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία για την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων επιβάλλει.

Ο Σταθμός είναι εφοδιασμένος με σύστημα πυρανίχνευσης σε κάθε διαμέρισμα αποθήκευσης, σύστημα απορρύπανσης στο χώρο ανασυσκευασίας αποβλήτων καθώς και σύστημα απορροών συνδεόμενο με δεξαμενή συλλογής για τη διοχέτευση ενδεχόμενων διαρροών και εκπλυμάτων.

Η μέγιστη δυναμικότητα αποθήκευσης του Σταθμού είναι 520 τόνοι , που αναλυτικά και για κάθε διαμέρισμα αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα:

AA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΥΤΟΥ
ΚΛΑΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1  ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ 3 242 τόνοι
2  ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ 3 5 τόνοι
3  ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ 5,5 45 τόνοι
4  ΤΟΞΙΚΑ 6,1 45 τόνοι
5  ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΑ 6,1 3 τόνοι
6  ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ 8 100 τόνοι
7  ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 80 τόνοι

Η λειτουργία του Σταθμού εξασφαλίζει την άμεση απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων από τους χώρους των παραγωγών, ακόμα και για τα απόβλητα που δεν μπορούν να επεξεργαστούν από την εγκατάσταση της PELCO.

Τα απόβλητα παραλαμβάνονται από τους χώρους των παραγωγών συσκευασμένα στις κατά UN πιστοποιημένες συσκευασίες που προβλέπονται ανάλογα με το είδους τους, και μεταφέρονται στο Σταθμό προσωρινής αποθήκευσης με σκοπό την διασυνοριακή τους μεταφορά και οριστική τους διάθεση σε πιστοποιημένες μονάδες του εξωτερικού.

Η όλη διαδικασία της αποκομιδής – αποθήκευσης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, συνοδεύεται αντίστοιχα από όλα τα απαραίτητα έγγραφα :

  • Έντυπο Αναγνώρισης για τη Συλλογή και Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων
  • Βεβαίωση Παραλαβής και Προσωρινής Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων
  • Πιστοποιητικό Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων.

Η δυνατότητα της PELCO για τη διαχείριση ευρείας γκάμας επικινδύνων αποβλήτων, σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, εξασφαλίζει στους παραγωγούς μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε είδος παραγόμενου αποβλήτου, με άμεσους χρόνους απόκρισης, χαμηλό κόστος και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.