Απόβλητα Συνεργείων - Φανοποιείων

Στους παραγωγούς επικινδύνων αποβλήτων βάσει της νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων, εντάσσονται τα συνεργεία, φανοποιεία και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Κατά τη διαδικασία συντήρησης, επισκευής, βαφής και πλύσης των αυτοκινήτων, παράγεται μια γκάμα από επικίνδυνα απόβλητα για τα οποία η νομοθεσία επιβάλλει στους ιδιοκτήτες τέτοιων επιχειρήσεων την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.

Ως πλήρως εφοδιασμένη με τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις η PELCO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων.

Τα πλέον συνήθη επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από συνεργεία, φανοποιεία και πλυντήρια αυτοκινήτων είναι τα υγρά φρένων, τα αντιψυκτικά υγρά, τα λάδια των μηχανών, τα ρυπασμένα πανιά και στουπιά, οι βαφές αυτοκινήτων, τα χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού, οι κενές μεταλλικές συσκευασίες κλπ.

Υπογράφοντας ένα συμφωνητικό συνεργασίας με την PELCO, με ένα χαμηλό ετήσιο πάγιο κόστος , οι παραγωγοί των αποβλήτων εξασφαλίζουν :

1. Κατηγοριοποίηση των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων βάσει της δραστηριότητας της επιχείρησης τους. 2. Προμήθεια κατάλληλων ανά είδος αποβλήτου και πιστοποιημένων κατά UN συσκευασιών για την συσκευασία των παραγόμενων αποβλήτων. 3. Κατάλληλη σήμανση των παραγόμενων αποβλήτων ανά είδος και κλάση. 4. Αποκομιδή των παραγόμενων αποβλήτων από το χώρο του παραγωγού και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της PELCO με σκοπό την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους. Η υπηρεσία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων συνεργείων, φανοποιείων και πλυντηρίων αυτοκινήτων, πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της PELCO. Το τεχνικό προσωπικό και τα ιδιόκτητα οχήματα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον κανονισμό ADR για τη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ενώ το επιστημονικό προσωπικό εξασφαλίζει την έκδοση όλων των απαραίτητων από τη νομοθεσία εντύπων και πιστοποιητικών, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να παράσχει κάθε δυνατή συμβουλευτική υπηρεσία και να δώσει λύση σε κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα που σας απασχολεί.