Διαχείριση Αποβλήτων Ναυτιλίας

Η «Δ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο PELCO, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, δραστηριοποιείται ενεργά, έχοντας ήδη υπογράψει ανάλογες συμβάσεις, στο κομμάτι της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της Ναυτιλίας, σύμφωνα με το «Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, που καταπλέουν σε Λιμάνια της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης έργου έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πλοίων από Λιμάνια της Ελληνικής επικράτειας.

Οι παραλαβές των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων καθώς και των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων πραγματοποιούνται είτε απ' ευθείας από τα πλοία τα οποία φιλοξενούνται στους αντίστοιχους Λιμένες, είτε από τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης οι οποίες είναι τοποθετημένες στον εκάστοτε Λιμένα, με κατάλληλα πιστοποιημένα κατά ADR ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα.

Η διαδικασία της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία και συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα (Έντυπο Αναγνώρισης για τη Συλλογή και Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων), καθώς και τα τελικά Πιστοποιητικά Διάθεσης/Επεξεργασίας

Οι κωδικοί ΕΚΑ του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, οι οποίοι παράγονται κατά την λειτουργία του πλοίου, όπως αυτά ορίζονται στο Προσάρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78 και διαχειρίζονται από την εταιρεία μας είναι:

 • ΕΚΑ 13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων
 • ΕΚΑ 13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
 • ΕΚΑ 13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
 • ΕΚΑ 13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
 • ΕΚΑ 13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
 • ΕΚΑ 13 07 03* άλλα καύσιμα(περιλαμβανομένων μειγμάτων)
 • ΕΚΑ 16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
 • ΕΚΑ 19 02 07* πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και επισκευών στα πλοία, είναι δυνατό να προκύψουν και άλλα είδη επικινδύνων αποβλήτων στερεών ή και υγρών.

Οι συνηθέστεροι κωδικοί ΕΚΑ του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που προκύπτουν, είναι οι ακόλουθοι:

 • ΕΚΑ 08 01 11* «απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες»
 • ΕΚΑ 15 01 10* «Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή άλλες επικίνδυνες ουσίες »
 • ΕΚΑ 15 02 02* : «Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες»,
 • ΕΚΑ 16 01 07* και περιγραφή: «Φίλτρα λαδιού»

Η PELCO διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες και συμβάσεις με οίκους του εξωτερικού για την τελική διάθεση επικινδύνων αποβλήτων, παραλαμβάνει με τα ιδιόκτητα οχήματα της τα κατάλληλα συσκευασμένα σε συσκευασίες UN επικίνδυνα υγρά ή στερεά απόβλητα απ' ευθείας από τα πλοία τα οποία φιλοξενούνται στους αντίστοιχους Λιμένες , με σκοπό την προσωρινή τους αποθήκευση στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της και στη συνέχεια την διασυνοριακή τους μεταφορά και τελική διάθεση σε εγκεκριμένους οίκους του εξωτερικού.

Για την παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων Ναυτιλίας η PELCO είναι εγγεγραμμένη στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του ΥΠΕΚΑ με αριθμό μητρώου: 0039 και διαθέτει τις ακόλουθες άδειες:

 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής λιπαντικών - γράσων, από αναγέννηση - αξιοποίηση (εργασία ανάκτησης R9) αποβλήτων ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών, με αριθμ. Πρωτ. 188560-19/01/2012, καθώς και των τροποποιήσεων αυτής, με αριθ. Πρωτ. 183349-20/02/2014 (προσθήκη νέας δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων - εργασίες D15, R13), και αριθ. Πρωτ. 163237-26/08/2014 (προσθήκη νέων κωδικών), από την Γεν. Δ/νση Περιβ/ντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
 • Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδική κλίμακα, με αριθμ. Πρωτ. 36518/4463-14/12/2012 και της τροποποίησης αυτής με αριθ. Πρωτ. 24643/2259- 02/07/2014 (διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού), από την Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
 • Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ελαίων σε πανελλαδική κλίμακα, με αριθμ. Πρωτ. 26929/708-02/07/2014, από την Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α.