Μη Επικίνδυνα Απόβλητα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ως στερεό (μη επικίνδυνο απόβλητο) ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2003 και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

Η PELCO έχοντας ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με αριθμό : 1064.

Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση ανάλογα με το είδος τους (ΧΥΤΑ, Μονάδες Ανακύκλωσης) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων διαθέτουμε :

  • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.
  • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Όλες οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων πραγματοποιούνται από το έμπειρο προσωπικό και τα ιδιόκτητα οχήματα της PELCO, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συλλογή και μεταφορά τους.

Η διάθεση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος τους, σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης ή ΧΥΤΑ.