Γενικά για τη Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων

Επικίνδυνα απόβλητα είναι τα απόβλητα των οποίων οι ιδιότητες τα καθιστούν επικίνδυνα ή δυνητικά επιβλαβή στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Με τον όρο επικίνδυνα απόβλητα εννοούμε εκείνα τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και γενικότερα κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.

Ένα επικίνδυνο απόβλητο θεωρείται όντως επικίνδυνο εφόσον εμφανίζεται σε ένα από τους τέσσερις καταλόγους επικίνδυνων αποβλήτων (F-list, K-list, P-list, ή U-list), η εμπεριέχει ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά – ικανότητα ανάφλεξης, διαβρωτική ικανότητα, ικανότητα άμεσης αντίδρασης, ή τοξικότητα.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται τα κάτωθεν:

Κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α (εδ.4) του Παραρτήματος 1 του άρθρου 19 της KYA 13588/725/2006 Κάθε άλλο απόβλητο το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο , σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία του άρθρου 6 της KYA 13588/725/2006

Όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων επισημαίνονται με αστερίσκο και έχουν κοκκώδη μορφή χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα όταν :

 • είτε εκδηλώνουν μία η περισσότερες από τις ιδιότητες του Παραρτήματος ΙΙ της KYA 13588/725/2006
 • είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιμές της παραγράφου 2.2.2 της απόφασης 2003/33/ΕΚ όταν υποβάλλονται στις δοκιμές που προβλέπονται στην ίδια απόφαση

Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός θα πρέπει είτε να αναλάβει να διαχειριστεί τα απόβλητά του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και τεχνοοικονομικά συμφέρουσες λύσεις θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, προσκομίζοντας στον παραγωγό τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σε γενικές γραμμές η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβάνει :

 • Χαρακτηρισμός με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), μεταφορά, αποθήκευση.
 • Επεξεργασία, αξιοποίηση, τελική διάθεση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στον τομέα αυτό η PELCO διαθέτοντας ιδιόκτητα οχήματα συλλογής και μεταφοράς, τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της, καθώς και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, είναι σε θέση να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες εκκινώντας από την οργάνωση της συλλογής των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού, έως και την τελική διάθεση/αξιοποίηση, σε χρόνους που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας, με άρτιο τεχνικά και ασφαλή περιβαλλοντικά τρόπο, σε λογικό κόστος.

Για την πραγματοποίηση συνολικά της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων η PELCO διαθέτει:

 • Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα)
 • Άδεια αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα)
 • Καταχώρηση στο Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ (με δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού).

Το φάσμα των παραγωγών επικινδύνων αποβλήτων που εξυπηρετούμε εκτείνεται από μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (εργαστήρια, συνεργεία, καθαριστήρια, τυπογραφεία, κ.α.) έως και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες σε πανελλαδική κλίμακα, για τις οποίες η PELCO μπορεί να δώσει την βέλτιστη τεχνικοοικονομική και ασφαλή περιβαλλοντική λύση.

Τα συνηθέστερα από τα προς διαχείριση, ρεύματα επικινδύνων αποβλήτων είναι:

 • ΦυτοφάρμακαΧημικά εργαστηρίωνΙλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 • Διαλύτες
 • Γαλακτώματα μεταλλοτεχνίας
 • Χημικά Εμφάνισης-Εκτύπωσης
 • Σκευάσματα προς Καταστροφή (Απορρυπαντικά, Καλλυντικά, Φάρμακα)
 • Χρώματα, μελάνια
 • PCBs