Δραστηριότητες της εταιρείας Λιπαντικά Αχαΐας

  • Παραγωγή και συσκευασία πρωτογενών λιπαντικών και γράσων με το όνομα “PELCO” για τις ανάγκες λίπανσης της Aυτοκίνησης, της Βιομηχανίας, της Γεωργίας καθώς διαφόρων ειδικών εφαρμογών.
  • Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αναγέννηση - αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και αποβλήτων υγρών καυσίμων, καθώς και αποβλήτων από την μορφοποίηση και τη φυσική και χημική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών, κεφάλαια 12, 13 του ΕΚΑ (Ευρωπαικός Κατάλογος Αποβλήτων).
  • Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων για περαιτέρω εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης σε νόμιμους αποδέκτες στο εξωτερικό.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Η συνεχής και αδιάλειπτη συνεργασία μας με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στην συλλογή και επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων που παράγουν, αποδεικνύουν τις δυνατότητες και την πραγματική συμβολή της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται, ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., FITCO A.E., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΙΜΑΣ Α.Ε., ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, ΣΥΡΜΑ Α.Ε., ΜΕΤΚΑ, ΔΕΗ Α.Ε.,CROWN HELLAS CAN, ΒΕΑΛ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Επίσης, έχουν συναφθεί συμφωνίες με φορείς διαχείρισης λιμανιών για την παραλαβή επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία.

 

Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με αριθμό μητρώου: 0039 και διαθέτει τις ακόλουθες άδειες:

  • Άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής λιπαντικών – γράσων, από αναγέννηση – αξιοποίηση (εργασία ανάκτησης R9) αποβλήτων ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών, με αριθμ. Πρωτ. 188560-19/01/2012, καθώς και των τροποποιήσεων αυτής, με αριθ. Πρωτ. 183349-20/02/2014 (προσθήκη νέας δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων – εργασίες D15, R13), και αριθ. Πρωτ. 163237-26/08/2014 (προσθήκη νέων κωδικών), από την Γεν. Δ/νση Περιβ/ντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδική κλίμακα, με αριθμ. Πρωτ. 36518/4463-14/12/2012 και της τροποποίησης αυτής με αριθ. Πρωτ. 24643/2259-02/07/2014 (διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού), από την Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ελαίων σε πανελλαδική κλίμακα, με αριθμ. Πρωτ. 26929/708-02/07/2014, από την Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και κατά το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.