Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με αριθμό μητρώου: 0039 και διαθέτει τις ακόλουθες άδειες:

  • Άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής λιπαντικών – γράσων, από αναγέννηση – αξιοποίηση (εργασία ανάκτησης R9) αποβλήτων ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών, με αριθμ. Πρωτ. 188560-19/01/2012, καθώς και των τροποποιήσεων αυτής, με αριθ. Πρωτ. 183349-20/02/2014 (προσθήκη νέας δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων – εργασίες D15, R13), και αριθ. Πρωτ. 163237-26/08/2014 (προσθήκη νέων κωδικών), από την Γεν. Δ/νση Περιβ/ντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδική κλίμακα, με αριθμ. Πρωτ. 36518/4463-14/12/2012 και της τροποποίησης αυτής με αριθ. Πρωτ. 24643/2259-02/07/2014 (διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού), από την Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ελαίων σε πανελλαδική κλίμακα, με αριθμ. Πρωτ. 26929/708-02/07/2014, από την Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και κατά το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.